Wymagane dokumenty

Wniosek wypełnia się poprzez aplikację internetową na stronie internetowej projektu http://www.set.uj.edu.pl/studia/formularz. Wniosek ten należy wydrukować i podpisany dostarczyć do biura projektu. Do papierowej wersji wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

 • Kopię indeksu z wpisem o zaliczeniu I roku lub zaświadczenie
  z sekretariatu wydziałowego studium doktoranckiego o zaliczeniu I roku.
 • Dokument poświadczający wynik postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie (np. zaświadczenie
  z sekretariatu wydziałowego studium doktoranckiego). W dokumencie powinna także znaleźć się informacja 
  o maksymalnej liczbie punktów, którą można było uzyskać w ramach rekrutacji.

Dodatkowo każdy z kandydatów, który deklaruje we wniosku osiągnięcia naukowe, powinien dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające te osiągnięcia:

 • Kopie pierwszych stron publikacji, a w przypadku monografii także spis treści z wyróżnieniem nazwiska osoby aplikującej
  i strona zawierająca informację o recenzji;
 • Zaświadczenie o udziale w zespole projektu badawczego lub kierowaniu projektem badawczym. Dokument powinien zawierać pełną nazwę projektu badawczego, okres realizacji, źródło finansowania i pełnioną w projekcie rolę. Jedno z: 
  - Zaświadczenie od kierownika projektu
  - Zaświadczenie od opiekuna naukowego (w sytuacji gdy osoba składająca wniosek była kierownikiem projektu);
 • Potwierdzenie aktywnego uczestnictwa w konferencji. Jedno z: 
  - (Najbardziej preferowane) Zaświadczenie od organizatorów 
  - Wniosek wyjazdowy
  - (W ostateczności) Zaświadczenie od opiekuna naukowego zawierające: szczegółowe informacje o konferencji (data, nazwa, informacja o organizatorze, tytuł wystąpienia, i informacja o aktywnym udziale);
 • Potwierdzenie udziału w stażu naukowym. Dokument powinien zawierać pełną nazwę stażu, okres realizacji i instytucję zapraszającą. Jedno z: 
  - Zaświadczenie od instytucji zapraszającej (preferowane)
  - Zaświadczenie od opiekuna naukowego;
 • Zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia patentowego z Urzędu Patentowego;

Wymagane dokumenty

Kandydaci, którzy uzyskali przeniesienie z innej jednostki naukowej na jeden z Wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego biorący udział w projekcie, zobowiązani są dodatkowo dołączyć dokument potwierdzający takie przeniesienie.

Załączniki powinny zostać ponumerowane i uporządkowane według kolejności występowania w formularzu.