Nabór wniosków 2015

Uwaga - ważna zmiana w stosunku do poprzednich naborów SET - nie przewiduje się wsparcia finansowego w postaci stypendium.

Kalendarz naboru do programu anglojęzycznych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich „Społeczeństwo – Technologie – Środowisko":

 • wnioski należy składać w biurze projektu w dniach 1 września - 14 października 2015r (nabór przedłużony), w godzinach dyżurów biura, tj. w poniedziałki w godzinach 14.00-15.30 oraz od wtorku do czwartku w godzinach 12.00-13.30. Złożenie wniosku może być powierzone innej osobie jak również odbyć się za pośrednictwem poczty. Przyjmowane są tylko wnioski kompletne (>>Lista wymaganych dokumentów>>).

  Po upływie terminu (środa, 14 października 2015, po godz. 13.30) wnioski nie będą przyjmowane.

  Formularz zgłoszeniowy na studia jest udostępniony na tej podstronie. Aby go móc wypełnić trzeba być zalogowanym do Portalu UJ .

   Instrukcja wypełniania formularza rejestracyjnego studia SET

  UWAGA! Brak aktywności w formularzu przez 15 min. powoduje automatyczne wylogowanie użytkownika z systemu - aby tego uniknąć, gdy formularz wymaga dłuższego zastanowienia się nad jego kategoriami, można przygotować pozycje np. w Notatniku i później je wkleić do formularza. Kopiowanie treści z programu MS Word powoduje problemy z kodowaniem znaków i stwarza konieczność ponownego uzupełniania formularza.
   

 • rozmowy kwalifikacyjne - 16 października 2015r.  (lista osób zaproszonych do tego etapu kwalifikacji zostanie ogłoszona odpowiednio wcześniej)
 • lista osób zakwalifikowanych do programu zostanie ogłoszona po zatwierdzeniu przez Radę Naukową projektu

Do programu mogą aplikować doktoranci, którzy w 2015 roku ukończą I rok studiów doktoranckich na jednym z 9 Wydziałów biorących udział w projekcie. Warunkiem przystąpienia do procesu kwalifikacji jest zaliczenie pierwszego roku studiów doktoranckich na macierzystych Wydziałach.

Nabór do programu będzie składał się z dwóch etapów.

W pierwszym etapie, na podstawie złożonych dokumentów, ustalona zostanie lista rankingowa kandydatów.

Załączniki świadczące o osiągnięciach naukowych powinny zostać ponumerowane i uporządkowane według  numerów w formularzu.

 

Podstawą rankingu jest ocena składająca się z następujących elementów, którym przypisano odpowiednie wagi (mnożniki):

 • wynik postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie (waga: 0,3);
 • publikacje naukowe, punktowane według listy stosowanej przy ewaluacji jednostek naukowych (waga: 0,3);
 • udokumentowany udział w zespole projektu badawczego lub kierownictwo w projektach badawczych (waga: 0,1);
 • wystąpienia (referat, poster) na konferencjach naukowych (waga 0,1);
 • odbyte staże naukowe (waga: 0,1);
 • zgłoszenia patentowe (waga 0,1).

Procedura ustalania listy rankingowej przebiegać będzie w następujący sposób:

 1. Każde z kryteriów oceniane będzie na skali 0-100, następnie standaryzowane do najwyższej wartości w całej puli kandydatów i mnożone przez odpowiednią wagę.
 2. Tak osiągnięte wyniki dla każdego kryterium zostaną zsumowane dla poszczególnych kandydatów.
 3. Obliczona zostanie mediana wyników kandydatów z każdego z 9 Wydziałów (osobno dla każdego Wydziału).
 4. Wynik końcowy kandydata to różnica między oceną danego kandydata a medianą z jego macierzystego Wydziału.

Drugim etapem naboru do programu będzie rozmowa kwalifikacyjna prowadzona w języku angielskim, na którą zostaną zaproszeni kandydaci zajmujący najwyższe miejsca na liście rankingowej. Kandydaci zostaną poproszeni o krótkie opowiedzenie o realizowanych w ramach doktoratu badaniach. Następnie proszę być przygotowanym na pytania komisji. W tym etapie oceniane będą przede wszystkim umiejętności autoprezentacji, radzenia sobie z odpowiedziami na pytania oraz poziom umiejętności posługiwania się językiem angielskim.

 

Zajęcia dla pierwszego roku studiów SET w roku akademickim 2015/2016 rozpoczną się w listopadzie.

 

Nabór wniosków 2014 (informacje archiwalne)

Zakończono nabory na Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie "Społeczeństwo-Technologie-Środowisko". Ostatni odbył się we wrześniu 2014 roku.

Kalendarz naboru do programu anglojęzycznych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich „Społeczeństwo – Technologie – Środowisko":

 • wnioski należy składać w biurze projektu w dniach 8-18 września 2014r, w godzinach dyżurów biura, tj. w poniedziałki w godzinach 13.30-15.00 oraz od wtorku do czwartku w godzinach 10.30-12.00. Złożenie wniosku może być powierzone innej osobie jak również odbyć się za pośrednictwem poczty. Przyjmowane są tylko wnioski kompletne (>>Lista wymaganych dokumentów>>).

  Po upływie terminu (czwartek, 18 września 2014, po godz. 12.00) wnioski nie będą przyjmowane.

  Formularz zgłoszeniowy na studia jest udostępniony na tej podstronie. Aby go móc wypełnić trzeba być zalogowanym do Portalu UJ .

   Instrukcja wypełniania formularza rejestracyjnego studia SET

  UWAGA! Brak aktywności w formularzu przez 15 min. powoduje automatyczne wylogowanie użytkownika z systemu - aby tego uniknąć, gdy formularz wymaga dłuższego zastanowienia się nad jego kategoriami, można przygotować pozycje np. w Notatniku i później je wkleić do formularza. Kopiowanie treści z programu MS Word powoduje problemy z kodowaniem znaków i stwarza konieczność ponownego uzupełniania formularza.
   

 • rozmowy kwalifikacyjne - 29 - 30 września 2014r.  (lista osób zaproszonych do tego etapu kwalifikacji zostanie ogłoszona we wrześniu 2014r)
 • lista osób zakwalifikowanych do programu zostanie ogłoszona po zatwierdzeniu przez Radę Naukową projektu.

Do programu mogą aplikować doktoranci, którzy w 2014 roku ukończą I rok studiów doktoranckich na jednym z 9 Wydziałów biorących udział w projekcie. Warunkiem przystąpienia do procesu kwalifikacji jest zaliczenie pierwszego roku studiów doktoranckich na macierzystych Wydziałach.

Nabór do programu będzie składał się z dwóch etapów.

W pierwszym etapie, na podstawie złożonych dokumentów, ustalona zostanie lista rankingowa kandydatów.

Załączniki świadczące o osiągnięciach naukowych powinny zostać ponumerowane i uporządkowane według  numerów w formularzu.

 

Podstawą rankingu jest ocena składająca się z następujących elementów, którym przypisano odpowiednie wagi (mnożniki):

 • wynik postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie (waga: 0,3);
 • publikacje naukowe, punktowane według listy stosowanej przy ewaluacji jednostek naukowych (waga: 0,3);
 • udokumentowany udział w zespole projektu badawczego lub kierownictwo w projektach badawczych (waga: 0,1);
 • wystąpienia (referat, poster) na konferencjach naukowych (waga 0,1);
 • odbyte staże naukowe (waga: 0,1);
 • zgłoszenia patentowe (waga 0,1).

Procedura ustalania listy rankingowej przebiegać będzie w następujący sposób:

 1. Każde z kryteriów oceniane będzie na skali 0-100, następnie standaryzowane do najwyższej wartości w całej puli kandydatów i mnożone przez odpowiednią wagę.
 2. Tak osiągnięte wyniki dla każdego kryterium zostaną zsumowane dla poszczególnych kandydatów.
 3. Obliczona zostanie mediana wyników kandydatów z każdego z 9 Wydziałów (osobno dla każdego Wydziału).
 4. Wynik końcowy kandydata to różnica między oceną danego kandydata a medianą z jego macierzystego Wydziału.

Drugim etapem naboru do programu będzie rozmowa kwalifikacyjna prowadzona w języku angielskim, na którą zostaną zaproszeni kandydaci zajmujący najwyższe miejsca na liście rankingowej. Kandydaci zostaną poproszeni o krótkie opowiedzenie o realizowanych w ramach doktoratu badaniach. Następnie proszę być przygotowanym na pytania komisji. W tym etapie oceniane będą przede wszystkim umiejętności autoprezentacji, radzenia sobie z odpowiedziami na pytania oraz poziom umiejętności posługiwania się językiem angielskim.

 

Zajęcia dla pierwszego roku studiów SET w roku akademickim 2014/2015 rozpoczną się we wtorek, 14 października.

 

REGULAMIN PROGRAMU STUDIÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU INTERDYSCYPLINARN E STUDIA DOKTORANCKIE „SPOŁECZEŃSTWO – TECHNOLOGIE – ŚRODOWISKO"