IX nabór na staże zagraniczne - luty/marzec 2015

Ważna informacja: wyjazdy dofinansowane ze środków naszego projektu muszą zostać zrealizowane do 31 sierpnia 2015 roku. Jest to termin nieprzekraczalny i prosimy o uwzględnienie tego w Państwa aplikacjach.

W projekcie SET zakończono nabory wniosków o dofinansowanie wyjazdów zagranicznych.

Wyniki ostatniego naboru zostały ogłoszone pod koniec marca 2015r.

Wnioski niekompletne lub przyniesione po terminie nie będą rozpatrywane. Wniosek należy przygotować w formularzu dostępnym na stronie internetowej projektu (przed wypełnieniem formularza prosimy zapoznać się z instrukcją wypełnienia formularza), wydrukować i własnoręcznie podpisany dostarczyć do Biura Projektu mieszczącego się przy ulicy Straszewskiego 25/14b (proszę przychodzić w godzinach dyżuru).

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • zatwierdzony przez kierownika jednostki (Dyrektora Instytutu lub Dziekana) plan wykorzystania efektów wyjazdu dla rozwoju jednostki wraz z uzasadnieniem - wydrukowany plan proszę przynieść do biura projektu;
 • potwierdzenie wszystkich osiągnięć naukowych (kopie pierwszych stron publikacji; w przypadku monografii także stronę publikacji zawierającą informację o nazwisku recenzenta; w przypadku rozdziału w monografiach także spis treści); 
 • potwierdzenie o przyjęciu na staż zagraniczny ze strony instytucji przyjmującej (nie dotyczy szkół letnich i zimowych oraz warsztatów);
 • oficjalny opis szkoły letniej lub zimowej (lub warsztatów/szkolenia) wraz z kosztorysem oraz ewentualną możliwością zniżek w opłatach (nie dotyczy staży, dopuszczalna jest informacja ze strony organizatora);
 • Dokumenty udziału w Projekcie: formularz PEFS 2007, deklaracja udziału w projekcie, oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - wersja polska.

   

  Wszystkich Państwa prosimy o dostarczanie dokumentów w postaci luźnych kartek (zostaną zszyte na miejscu).

Karta samooceny zawiera listę publikacji, która jest punktowana według listy stosowanej przy ocenie parametrycznej jednostek naukowych. Karta samoceny składa się z następujących elementów:

 • publikacje w czasopismach z listy MNiSW,

  Wykaz czasopism naukowych składa się z 3 części:
  Części A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazieJournal Citation Reports (JCR);
  Części B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);
  Części C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

 • redaktor naczelny czasopisma z listy MNiSW,
 • autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku angielskim lub podstawowym dla danej dyscypliny,
 • autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku innym niż angielski lub podstawowym dla danej dyscypliny,
 • autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim
  w języku angielskim lub podstawowym dla danej dyscypliny,
 • autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim
  w języku innym niż angielski lub podstawowym dla danej dyscypliny,
 • redaktor naczelny wieloautorskiej monografii, podręcznika autorskiego lub serii wydawniczej w języku angielskim lub podstawowym dla danej dyscypliny,
 • redaktor naczelny wieloautorskiej monografii, podręcznika autorskiego lub serii wydawniczej w języku innym niż angielski lub podstawowym dla danej dyscypliny.

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza rekrutacyjnego na staże zagraniczne zachęcamy Państwa do przygotowania listy dorobku naukowego według wymienionych powyżej kategorii, co usprawni proces wypełniania formularza.

Najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu formularza elektronicznego:

 • Wpisywanie publikacji dopiero wysłanych do druku jako przyjętych.
 • Wpisanie rozdziału w materiałach konferencyjnych jako rozdziału
  w monografii.
 • Traktowanie języka polskiego jako podstawowego dla dyscypliny.

Zapraszamy pracowników naukowych (do 10 lat po uzyskaniu stopnia doktora) i doktorantów wydziałów biorących udział w projekcie do składania wniosków.

Zachęcamy do zapoznania się z listą najczęściej zadawanych pytań .

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl