Lista najczęściej zadawanych pytań

Czy możecie Państwo polecić ośrodki badawcze organizujące zajęcia z metodologii nauk społecznych?

Z pewnością na polecenie zasługują wymienione poniżej ośrodki. Ich wymienienie nie oznacza jednak, że wyjazd do innych ośrodków będzie automatycznie niżej punktowany.

GESIS- Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften (zajęcia w języku angielskim)

University of Essex

 • Kto podpisuje plan wykorzystania efektów dla rozwoju jednostki?

  Plan wykorzystania efektów dla rozwoju jednostki podpisuje tylko i wyłącznie kierownik jednostki (Dyrektor Instytutu lub Dziekan). Jeśli osoba aplikująca prowadzi lub będzie prowadzić zajęcia w ramach programu studiów doktoranckich STŚ, to zamiast wspomnianego wyżej dokumentu może przygotować uzasadnienie wykorzystania efektów dla podniesienia jakości kształcenia na interdyscyplinarnych studiach doktoranckich i podpisuje go wówczas kierownik projektu SET.

 • Czy uczestnik programu studiów SET może wnioskować o dofinansowanie na staże zagraniczne?

  Tak.

 • Czy są jakieś ograniczenie czasowe (maksymalny lub minimalny okres pobytu) dla staży zagranicznych?

  Zasadniczo nie. Ocenie podlegają przede wszystkim efekty. Czas pobytu jest więc oceniany przez pryzmat tego, czy jest on racjonalny dla osiągnięcia zadeklarowanych efektów.

 • Kiedy najwcześniej można wyjechać po zakończeniu naboru aplikacji do konkursu?

  Najwcześniej można wyjechać miesiąc po zakończeniu naboru.

 • Czy w ramach finansowania staży zagranicznych można starać się o dofinansowanie pobytu, na które ma się już częściowe finansowanie?

  Tak.

 • Czy w ramach finansowania staży zagranicznych można starać się o dofinansowanie wyjazdu badawczego?

  Wyjazd zostanie dofinansowany o ile umożliwi osiągnięcie efektów opisanych w kryteriach merytorycznych konkursu, czyli rozwój warsztatu metodologicznego (np. nauczenie się nowej metody badawczej). W ramach projektu nie będą finansowane koszty prowadzenia badań.

 • O jaką kwotę dofinansowania udziału w stażach zagranicznych można się starać?

  Kwota wnioskowana powinna być racjonalnym wyliczeniem kosztów, opierającym się na następujących czynnikach:

  • Koszt uczestnictwa (wg informacji organizatora)
  • Koszt transportu (wg szacunkowego kosztu biletów z uwzględnieniem możliwości wahań kursowych)
  • Koszt zakwaterowania (jeśli nie jest uwzględniony w koszcie uczestnictwa) - dieta hotelowa wyliczana według informacji Działu Współpracy Międzynarodowej UJ )
  • Ryczałtowy koszt utrzymania na miejscu (dieta pobytowa, która jest wyliczana proporcjonalnie do liczby dni). Dla wyjazdów o długości 30 dni lub więcej wysokość diety pobytowej wynosi maksymalnie 2500zł na miesiąc (dla wyjazdów dłuższych niż 30 dni powinna zostać wyliczona ze wzoru: [(2500*ilość dni)/30] z zaokrągleniem do pełnych złotówek). Dla wyjazdów krótszych od 30 dni, przyjmowane są stawki diety pobytowej dla danego kraju (dostępne również na stronie DWM) - przy czym maksymalna kwota diety dla wyjazdu krótszego niż 30 dni nie może przekraczać 2500 zł (nawet jeśli wynika to z przeliczenia [stawka*ilość dni]).
 • Gdzie można składać dokumenty do konkursu przyznającego dofinansowanie na staże zagraniczne?

  Wszystkie dokumenty należy przynieść do Biura Projektu mieszczącego się na ul. Straszewskiego 25/14b. Niekompletne wnioski lub przyniesione po terminie nie będą rozpatrywane

 • Czy można ubiegać się o dofinansowanie na pobyt za granicą w celu wykonania kwerendy bibliotecznej (co może oczywiście zaowocować pożądaną przez organizatorów publikacją o zasięgu międzynarodowym)?

  Nie, projekt nie zakłada finansowania kwerend bibliotecznych, bez względu na ich potencjalne efekty. Publikacja
  w czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym nie jest tożsama z rozwojem warsztatu metodologicznego.

 • Czy można ubiegać się o finansowanie SET w sytuacji, kiedy nie rozliczyło się jeszcze poprzedniego wyjazdu również finansowanego z SET?

  Nie. Składanie dokumentów w kolejnym naborze jest możliwe tylko i wyłącznie po rozliczeniu pierwszego wyjazdu. Rozliczenie obejmuje zarówno złożenie zatwierdzonego sprawozdania z wyjazdu razem z potwierdzeniem odbycia stażu lub udziału w szkole, jak również wypełnienie formalności potrzebnych do rozliczenia z DWM.

 • Czy istnieje wzór "Potwierdzenia udziału w stażu naukowym"?

  Potwierdzenie powinno zawierać informację o imieniu i nazwisku stażysty oraz datach i treści stażu. Powinno być wydrukowane na papierze firmowym jednostki i podpisane przez przedstawiciela jednostki, w której staż został zrealizowany. 

 • Czy istnieje wzór "Planu wykorzystania efektów dla rozwoju jednostki"?

     Nie. 

 • Czy formularz zgłoszeniowy jest edytowalny?

     Nie ma możliwości edytowania formularza po wysłaniu zgłoszenia. Przycisk "generuj pdf" zapisuje i wysyła zgłoszenie. W przypadku pomyłki, formularz trzeba będzie wypełniać od początku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl