Staże zagraniczne

W ramach naszego projektu w latach 2011-2015 doktoranci i pracownicy (do 10 lat po uzyskaniu stopnia doktora) wydziałów biorących udział w projekcie ISD STŚ mogli ubiegać się o dofinansowanie wyjazdów na staże zagraniczne. Wydziały UJ biorące udział w projekcie: (1) Chemii, (2) Biologii i Nauk o Ziemi, (3) Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, (4) Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, (5) Matematyki i Informatyki, (6) Historyczny, (7) Zarządzania i Komunikacji Społecznej, (8) Filozoficzny, (9) Studiów Międzynarodowych i Politycznych.

Konkurs opierał się na następujących kryteriach merytorycznych:

  • Dorobek naukowy osoby aplikującej, oceniany na podstawie karty samooceny za ostatnie pięć lat (0-100pkt);
  • Uzasadnienie udziału we wnioskowanym stażu lub szkole naukowej, zawierające plany istotnych publikacji o zasięgu międzynarodowym i/lub złożenia projektów do Programów Ramowych. Silny nacisk zostanie położony na udział
    w programach o wyraźnym nachyleniu metodologicznym, a także staże pozwalające zapoznać się w działaniu
    z wysokimi standardami warsztatowymi pracy badawczej. Wspierane będą także wyjazdy, które mogą przyczynić się do podniesienia jakości procesu dydaktycznego interdyscyplinarnych studiów doktoranckich (0-30 pkt);
  • Zatwierdzony przez kierownika jednostki (Dyrektora Instytutu lub Dziekana), plan wykorzystania efektów dla rozwoju jednostki wraz z uzasadnieniem lub pozytywna opinia kierownika ds. studiów ISD STŚ w sprawie wykorzystania efektów dla podniesienia jakości kształcenia na interdyscyplinarnych studiach doktoranckich (0-20 pkt);

 

Konkurs ogłaszany był dwa razy do roku - w okresie letnim i zimowym w oparciu o Regulamin przyznawania stypendiów na staże zagraniczne.  Terminy przeprowadzonych rekrutacji dostępne są w zakładce nabór wniosków.

Zachęcamy również do zapoznania się z listą najczęściej zadawanych pytań.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl