Profesorowie wizytujący

W latach 2011-2015 zajęcia (wykłady, warsztaty) w ramach Projektu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich STŚ były prowadzone przez światowej sławy specjalistów reprezentujących różne dyscypliny naukowe. Zajęcia były otwarte dla wszystkich studentów studiów doktoranckich Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracowników oraz pozostałych studentów UJ. Pierwsze zajęcia odbyły się w roku akademickim 2011/2012.

Profesorów wizytujących do prowadzenia warsztatów/kursów proponowały wydziały zaangażowane w projekt. Wraz z informacją na temat osoby, którą planowano zaprosić, przedstawiciele wydziałów podawali informację nt. długości i treści przeprowadzanych przez gościa zajęć. Przy zgłoszeniu nie było wymagane przedstawienie deklaracji prowadzenia zajęć przez profesora wizytującego – można było zgłosić daną osobę przed nawiązaniem kontaktu z nią.

Zgłoszenia oceniali kierownik projektu i koordynatorzy obszarów a zatwierdzała Rada Naukowa Projektu. Przy wyborze profesorów wizytujących istotnymi kryteriami były: ukierunkowanie metodologiczne a także interdyscyplinarność prowadzonych zajęć.

Za kontakt z wybranymi profesorami wizytującymi odpowiadali przedstawiciele wydziałów, przy czym od strony organizacyjnej byli wspierani przez Biuro Projektu ISD STŚ.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl