Regulamin przyznawania stypendiów na staże zagraniczne

 

Regulamin przyznawania dofinansowania na staże naukowe, warsztaty, szkoły i szkolenia w ramach projektu pn. „Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Społeczeństwo – Technologie – Środowisko".

 

1. W ramach projektu „Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Społeczeństwo – Technologie – Środowisko" są przyznawane dofinansowania na zagraniczne staże naukowe, warsztaty, szkoły i szkolenia dla doktorantów i pracowników naukowych (do 10 lat po uzyskaniu stopnia doktora) dziewięciu wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego:

(1) Chemii, (2) Biologii i Nauk o Ziemi, (3) Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, (4) Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, (5) Matematyki i Informatyki, (6) Historyczny, (7) Zarządzania i Komunikacji Społecznej, (8) Filozoficzny, (9) Studiów Międzynarodowych i Politycznych

2. Dofinansowanie wyjazdu jest możliwe jedynie zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki". 

3. Oceny wniosków dokonuje komisja powołana przez kierownika projektu.

4. Terminy rekrutacji, wzory dokumentów i wyniki konkursów będą ogłaszane na stronie internetowej projektu  pn. „Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Społeczeństwo – Technologie – Środowisko". 

5. Konkurs opiera się na następujących kryteriach merytorycznych:

  • ocena efektów stażu na podstawie uzasadnienia udziału oraz: planu wykorzystania efektów dla jednostki lub pozytywnej opinii kierownika ds. studiów ISD STŚ (łącznie 0-60 pkt);

· Uzasadnienie udziału we wnioskowanym stażu lub szkole naukowej, zawierające plany istotnych publikacji o zasięgu międzynarodowym i/lub złożenia projektów do Programów Ramowych. Silny nacisk zostanie położony na udział w programach o wyraźnym nachyleniu metodologicznym, a także staże pozwalające zapoznać się w działaniu z wysokimi standardami warsztatowymi pracy badawczej.  Wspierane będą także wyjazdy, które mogą przyczynić się do podniesienia jakości procesu dydaktycznego interdyscyplinarnych studiów doktoranckich (0-40 pkt);

· Zatwierdzony przez kierownika jednostki (Dyrektora Instytutu lub Dziekana), plan wykorzystania efektów dla rozwoju jednostki wraz z uzasadnieniem lub pozytywna opinia kierownika ds. studiów ISD STŚ w sprawie wykorzystania efektów dla podniesienia jakości kształcenia na interdyscyplinarnych studiach doktoranckich (0-20 pkt);

  • Dorobek naukowy (0-40 pkt);

- Dorobek naukowy osoby aplikującej oceniany na podstawie kart samooceny za ostatnie pięć lat; dorobek będzie standaryzowany do mediany ocen uzyskanych przez kandydatów z danego Wydziału;

Komisja zastrzega sobie prawo zasięgnięcia dodatkowej opinii eksperckiej, a także przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.

6. Jedna osoba może złożyć tylko jeden wniosek w danym naborze i otrzymać dofinansowanie na staż najwyżej dwa razy w ciągu trwania projektu. Projekt zakłada preferencję dla osób nie korzystających wcześniej ze stażu. Dlatego przy rozpatrywaniu wniosków, liczba punktów wynikająca z oceny uzasadnienia udziału w stażu i potencjalnych efektów dla jednostki zostanie w przypadku osób wcześniej korzystających ze stażu pomniejszona o 10% możliwej najwyższej oceny w tych kategoriach.

7. Kierownik projektu podejmuje decyzje o przyznaniu dofinansowania na podstawie rankingu opracowanego przez Komisję. Lista laureatów jest zatwierdzana przez Radę Naukową projektu.

8. Po zakończonym stażu/szkole letniej, w terminie do miesiąca po powrocie, należy złożyć kierownikowi projektu sprawozdanie.

 

Zatwierdzony przez Radę Naukową Projektu w dniu 05.02.2013 r.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.02.2013 r. 

 

Regulamin stypendiów stażowych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl