Regulamin staży dla Młodych doktorów

 

Regulamin staży dla Młodych doktorów w ramach projektu "Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Społeczeństwo – Technologie – Środowisko"

 

1. Staże dla młodych doktorów są przyznawane na okres 24 miesięcy osobom, które uzyskały tytuł doktora nie wcześniej niż 2 lata przed terminem otwarcia naboru. Stażysta jest zatrudniany na Uniwersytecie Jagiellońskim na zasadzie umowy o pracę na czas określony na stanowisku asystenta naukowego.

2. Staże można odbywać na następujących wydziałach Uniwersytetu Jagiellooskiego: (1) Chemii, (2) Biologii i Nauk o Ziemi, (3) Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, (4) Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, (5) Matematyki i Informatyki, (6) Historycznym, (7) Zarządzania i Komunikacji Społecznej, (8) Filozoficznym, (9) Studiów Międzynarodowych i Politycznych.

3. Stażysta nie może łączyć stażu z inną pracą zarobkową w ramach stosunku pracy, w szczególności muszą być spełnione kryteria zapisane w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki".

4. Nabór kandydatów odbywa się na zasadach otwartego konkursu. Oceny wniosków dokonuje komisja powołana przez kierownika projektu.

5. Terminy naborów, wzory dokumentów i wyniki konkursów będą ogłaszane na stronie internetowej projektu „Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Społeczeństwo – Technologie – Środowisko".

6. Nabór składa się z 2 etapów:

W pierwszym etapie ustala się listę rankingową kandydatów na podstawie złożonych dokumentów. Podstawą rankingu są:

  • Dorobek naukowy osoby aplikującej
    • publikacje naukowe punktowane według listy stosowanej przy ewaluacji jednostek naukowych;
    • udokumentowany udział w zespole projektu badawczego lub kierownictwo w projektach badawczych. 
  • Jakość projektu badawczego, który ma być realizowany w trakcie stażu

Projekt powinien zawierać a) zobowiązanie do przygotowania wniosku o zewnętrzny projekt badawczy, ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji do programów Unii Europejskiej, b) plany istotnych publikacji o zasięgu międzynarodowym, c) uzasadnienie wyboru opiekuna i jednostki w odniesieniu do planów badawczych. Do projektu należy dołączyd opinię bezpośredniego przełożonego przyjmującego młodego doktora na staż naukowy, zawierającą rzetelną ocenę projektu, jego wykonalność oraz szanse wywiązania się ze zobowiązań publikacyjnych i grantowych.

Szczegółowe informacje dotyczące ważności poszczególnych elementów oceny będą ogłaszane przy każdym naborze na stronie www projektu, a ostateczna ocena będzie standaryzowana do mediany ocen uzyskanych przez kandydatów z danego Wydziału.

Do drugiego etapu zostaną zaproszeni kandydaci, którzy zajmują najwyższe miejsca w rankingu z pierwszego etapu. Podstawą oceny jest rozmowa kwalifikacyjna prowadzona w języku angielskim obejmująca autoprezentację i prezentację projektu.

 

7. Komisja zastrzega sobie prawo zasięgnięcia dodatkowej opinii eksperckiej.

8. Kierownik projektu podejmuje decyzje o przyznaniu stażu na podstawie rankingu opracowanego przez komisję uwzględniającego punktację z obu etapów rekrutacji. Lista laureatów jest zatwierdzana przez Radę Naukową Projektu.

9. Stażysta jest zobowiązany do:

  • Prowadzenia badań naukowych oraz publikowania ich wyników                   w liczących się międzynarodowych czasopismach naukowych;
  • Przygotowania projektu badawczego i złożenia wniosku o finansowanie ze źródeł zewnętrznych;
  • Składania na ręce kierownika projektu rocznego i końcowego sprawozdania ze stażu wraz z opinią opiekuna naukowego obejmującą rzetelną analizę osiągnięć stażysty. 

10. Wyniki badań uzyskanych w czasie trwania stażu podlegają regulacjom dotyczącym własności intelektualnej obowiązującej pracowników Uniwersytetu Jagiellooskiego. Wszystkie publikacje oparte o te wyniki muszą być afiliowane przy Uniwersytecie, a w publikacjach stażysta zobowiązany jest do umieszczania informacji o źródle wsparcia finansowego według wzoru zamieszczonego na stronie www projektu. 

11. Kierownik projektu może podjąć decyzję o rozwiązaniu umowy o staż w przypadku niezłożenia rocznego sprawozdania lub jeżeli stażysta nie będzie wykazywał istotnych postępów naukowych.

 

Zatwierdzony przez Radę Naukową Projektu w dniu 12.07.2011 r Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.07.2011 r. 

 

REGULAMIN STAŻY DLA MŁODYCH DOKTORÓW W RAMACH PROJEKTU „INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE SPOŁECZEŃSTWO – TECHNOLOGIE – ŚRODOWISKO"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl