O projekcie

Interdyscyplinarne studia doktoranckie „Społeczeństwo – Technologie- Środowisko" to projekt realizowany w latach 2010-2015 z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i finansowany z Poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy i skierowany do słuchaczy studiów doktoranckich, młodych doktorów i pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego następujących Wydziałów: Chemii; Biologii i Nauki o Ziemi; Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej; Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii; Matematyki i Informatyki; Historyczny; Zarządzania i Komunikacji Społecznej; Filozoficzny; Studiów Międzynarodowych i Politycznych.

Głównym celem programu jest podniesienie jakości i umiędzynarodowienie kształcenia doktorantów oraz młodej kadry naukowej, szczególnie w zakresie prowadzenia interdyscyplinarnych prac badawczych oraz metodologii badań. Konsekwencją tego będzie wykształcenie elitarnej kadry badawczej, która będzie mogła sprostać wyzwaniom gospodarki opartej na wiedzy i tworzyć konkurencyjne wyniki badań naukowych.

Projekt ISD STŚ to oferta dla pracowników i doktorantów 9 Wydziałów UJ, która poprzez różnorodne działania ma wesprzeć ich rozwój naukowy. Ogólny opis zawiera poniższa tabela. Szczegółowe informacje są przedstawione na podstronach poświęconych każdemu poddziałaniu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl