Nabór wniosków 2013

Ostatni nabór wniosków miał miejsce od 9 do 31 maja 2013.

Zakończono konkursy w ramach zadania.

Rozmowy kwalifikacyjne były przeprowadzane 10 i 11 czerwca 2013 r.

Formularz zgłoszeniowy do wypełnienia online znajduje w tym miejscu.

Wniosek jest generowany poprzez stronę internetową i musi być dostarczony w formie wydrukowanej do biura projektu najpóźniej w ostatnim dniu, w którym prowadzony jest nabór (piątek, 31 maja), do godziny 12.00 (wnioski przyniesione po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane). Wprowadzenie nieprawdziwych danych sprawi, że wniosek nie będzie rozpatrywany. Instrukcja wypełniania wniosku.

 Wymagane dokumenty 

Procedura konkursowa składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie, na podstawie złożonych dokumentów, ustalona zostanie lista rankingową kandydatów. Ocena będzie uwzględniała następujące kryteria, którym przypisano odpowiednie wagi (mnożniki):

 • publikacje naukowe, które ukazały się drukiem w ostatnich 5 latach, punktowane według listy stosowanej przy ewaluacji jednostek naukowych (maks. 50 punktów, waga: 0,6);
 • udokumentowany udział w zespole projektu badawczego lub kierownictwo w projektach badawczych (maks. 50 punktów,waga: 0,1);
 • jakość projektu badawczego, który ma być realizowany w trakcie stażu (maks. 50 punktów,waga: 0,3).

 

Poprzez publikacje naukowe rozumiane są następujące pozycje:

 • publikacje w czasopismach z listy MNiSW,

  Wykaz czasopism naukowych składa się z 3 części:
  Części A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);
  Części B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);
  Części C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

 • redaktor naczelny czasopisma z listy MNiSW,
 • autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku angielskim lub podstawowym dla danej dyscypliny,
 • autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku innym niż angielski lub podstawowym dla danej dyscypliny,
 • autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim
  w języku angielskim lub podstawowym dla danej dyscypliny,
 • autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim
  w języku innym niż angielski lub podstawowym dla danej dyscypliny,
 • redaktor naczelny wieloautorskiej monografii, podręcznika autorskiego lub serii wydawniczej w języku angielskim lub podstawowym dla danej dyscypliny,
 • redaktor naczelny wieloautorskiej monografii, podręcznika autorskiego lub serii wydawniczej w języku innym niż angielski lub podstawowym dla danej dyscypliny.

Projekt badawczy ma być przygotowany w języku angielskim (objętość do 3600 znaków) i powinien zawierać następujące elementy:

 

 • Opis projektu/zagadnień nad którymi kandydat będzie pracował w czasie stażu;
 • Opis możliwości aplikowania o zewnętrzny grant badawczy (wskazanie możliwych źródeł finansowania, wraz z uzasadnieniem);
 • Opis możliwości publikacji (wskazanie czasopism z listy ministerialnej, wraz z uzasadnieniem);
 • Uzasadnienie wyboru opiekuna i jednostki w odniesieniu do planów badawczych.

W ramach oceny projektu uwaga zostanie zwrócona na:

 • poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
 • nowatorski charakter problemu naukowego, którego rozwiązanie jest proponowane;
 • wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;
 • ocenę możliwości a) realizacji wnioskowanego projektu, b) aplikowania o zewnętrzne źródło finansowania a także c) publikacji opisywanych wyników badań.

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

 • opinię bezpośredniego przełożonego przyjmującego młodego doktora na staż naukowy , zawierającą rzetelną ocenę projektu, jego wykonalność oraz szanse wywiązania się ze zobowiązań publikacyjnych i grantowych (opinia w języku polskim);
 • potwierdzenia publikacji naukowych (szczegóły w instrukcji wypełniania formularza)
 • zaświadczenie o udziale w zespole projektu badawczego finansowanego ze źródeł zewnętrznych, zawierające pełną nazwę projektu badawczego, okres realizacji, jednostkę realizującą projekt i pełnioną w nim rolę (zaświadczenie wydane w języku polskim dla projektów realizowanych tylko w Polsce lub w języku angielskim dla projektów zagranicznych);
 • dokument potwierdzający nadanie stopnia naukowego doktora wraz z datą jego nadania

Procedura ustalania listy rankingowej przebiegać będzie w następujący sposób:

 1. Każde z kryteriów oceniane będzie na skali 0-50, następnie standaryzowane do najwyższej wartości w całej puli kandydatów i mnożone przez odpowiednią wagę;
 2. Tak osiągnięte wyniki dla każdego kryterium zostaną zsumowane dla poszczególnych kandydatów;
 3. Obliczona zostanie mediana wyników kandydatów z każdego z 9 Wydziałów (osobno dla każdego Wydziału);
 4. Wynik końcowy kandydata to różnica między oceną danego kandydata a medianą z jego macierzystego Wydziału.

Lista rankingowa wyłoni kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do drugiego etapu.

Drugi etap będzie stanowić rozmowa kwalifikacyjna prowadzona w języku angielskim. Kandydaci są proszeni o przygotowanie krótkiej (do 10 minut) multimedialnej prezentacji poświęconej swojemu dotychczasowemu dorobkowi naukowemu oraz istocie projektu, który mają zamiar realizować w trakcie stażu. Prezentacja powinna zostać przygotowana na takim poziomie, aby była zrozumiała dla niespecjalisty. Po prezentacji kandydat powinien być przygotowany na pytania komisji. Oceniane będą przede wszystkim umiejętności prezentacji, radzenia sobie z pytaniami, a także komunikacji w języku angielskim.

Po drugim etapie zostanie sporządzona lista rankingowa uwzględniająca wyniki kandydatów z obu etapów. Maksymalna liczba punktów za drugi etap będzie wynosiła jedną trzecią najlepszego wyniku z pierwszego etapu.

REGULAMIN STAŻY DLA MŁODYCH DOKTORÓW W RAMACH PROJEKTU „INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE SPOŁECZEŃSTWO – TECHNOLOGIE – ŚRODOWISKO"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl