Instrukcje dotyczące formularza i składania sprawozdań

Celem sprawozdania jest przekazanie informacji o osiągnięciach naukowych uczestników programu studiów w okresie: październik roku poprzedniego - wrzesień danego roku. 

Na podstawie punktów uzyskanych przez uczestników programu stworzony zostanie ranking. Pierwsze 60 osób z rankingu otrzyma stypendium w kolejnym roku akademickim (w okresie do końca semestru letniego 2014/2015).  Wyniki będą ważone tak jak w przypadku I etapu naboru do programu studiów SET (przy czym zamiast wyniku z egzaminu na studia doktoranckie pod uwagę będzie brana średnia ocena z zajęć z programu studiów - średnia arytmetyczna)

Aby złożyć sprawozdanie należy wypełnić dostępny na stronie formularz. Wcześniej prosimy o zapoznanie się z instrukcją.

Instrukcja wypełniania formularza sprawozdania na studiach SET

Podpisane sprawozdanie wraz ze wszystkimi załącznikami należy dostarczyć do Biura projektu do 30 września 2015, do godz. 13.30. Ze względu na potrzebę szybkiego rozliczenia projektu, sprawozdania nie będą przyjmowane po tym terminie.

Sprawozdanie może zostać przesłane pocztą lub przekazane przez inną osobę, przy czym w każdym przypadku liczy się data fizycznego dostarczenia do biura.

Uwzględniona na formularzu średnia ocen jest średnią arytmetyczną ocen z przedmiotów zrealizowanych w danym roku akademickim. Proszę pamiętać, że do wyliczenia średniej brana jest pod uwagę ocena z całego bloku Research Methods I, a nie oceny z 3 jego części.

W przypadku osiągnieć zrealizowanych po dacie złożenia sprawozdania, których nie można udokumentować w sprawozdaniu, należy je pominąć w danym roku i wykazać w sprawozdaniu w kolejnym roku. Dotyczy to np. publikacji, które dopiero mają zostać wydane, bądź wyjazdów, które mają się odbyć.

W sprawozdaniu należy wpisać rok uczestnictwa w programie a nie rok studiów doktoranckich (np. I rok uczestnictwa w programie SET a nie II rok studiów doktoranckich). 

Do sprawozdania proszę dołączyć podpisaną z datą złożenia sprawozdania prośbę o zwrot weksla, o treści (dot. osób, które podpisywały umowę wekslową):

"Wnoszę o wydanie weksla in blanco podpisanego dla zabezpieczenia umowy stypendialnej w ramach Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich "Społeczeństwo-Technologie-Środowisko" w roku akademickim 2014/2015"

Wymagane dokumenty

 

Annual report of the participation in the interdisciplinary study programme "SET"

Treść dostępna po zalogowaniu! Zaloguj się