Regulamin Programu Studiów

Ważne: poniżej zamieszczony regulamin dotyczy wyłącznie okresu 2011-2015. Regulamin dla osób rozpoczynających udział w SET w roku akademickim 2015/2016 zostanie opublikowany w późniejszym terminie.

Niniejszy regulamin został opracowany zgodnie z art. 200 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz.1365, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni (Dz.U. Nr 1, poz.3 z 2007 r. – z późn. zm.) oraz Uchwałę nr 29/V/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 maja 2009 roku.

 1. Projekt oferuje interdyscyplinarny program studiów kierowany do najzdolniejszych słuchaczy studiów doktoranckich istniejących obecnie na 9 wydziałach Uniwersytetu Jagiellońskiego: (1) Chemii, (2) Biologii i Nauk o Ziemi, (3) Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, (4) Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, (5) Matematyki i Informatyki, (6) Historycznym, (7) Zarządzania i Komunikacji Społecznej, (8) Filozoficznym, (9) Studiów Międzynarodowych i Politycznych. 
 2. Uczestnicy programu pozostają słuchaczami studiów doktoranckich na macierzystych wydziałach i obowiązują ich regulacje Wydziałowe a także Regulamin studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim (uchwała nr 28/V/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 maja 2009 roku).
 3. Program trwa trzy lata i składa się z bloków obowiązkowych i do wyboru, przy czym słuchacz musi zaliczyć co najmniej 2 spośród zaproponowanych bloków do wyboru. Słuchacz jest również zobligowany do uczestnictwa w dodatkowych zajęciach prowadzonych przez zaproszonych wybitnych profesorów.
 4. Program jest realizowany w całości w języku angielskim.
 5. Interdyscyplinarny program studiów doktoranckich jest opracowany przez koordynatorów projektu i zatwierdzany przez Radę Naukową projektu.
 6. Absolwenci interdyscyplinarnych studiów doktoranckich otrzymują dyplom ukończenia programu studiów.
 7. Kierownik projektu zatwierdza realizację interdyscyplinarnego programu studiów na podstawie corocznie składanych przez uczestników programu sprawozdań. W przypadku braku zatwierdzenia sprawozdania kierownik projektu może podjąć decyzję o usunięciu uczestnika z programu. 
 8. Biuro ds. obsługi projektu prowadzi dokumentację, dotyczącą realizacji programu studiów i osiągnięć naukowych doktoranta.
 9. Nabór do programu odbywa się w drodze konkursu. Warunki, tryb naboru i kryteria przyjęcia określa załącznik nr 1 niniejszego regulaminu.
 10. Projekt przewiduje wsparcie finansowe uczestników programu w okresie realizacji projektu. Zasady przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich przedstawia załącznik nr 2 niniejszego regulaminu.  

Zatwierdzony przez Radę Naukową Projektu w dniu 28 września 2012 r.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 września 2012r.

 

REGULAMIN PROGRAMU STUDIÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU INTERDYSCYPLINARN E STUDIA DOKTORANCKIE „SPOŁECZEŃSTWO – TECHNOLOGIE – ŚRODOWISKO"

 

Załącznik nr 1. Warunki, tryb naboru i kryteria przyjęcia do programu anglojęzycznych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich „Społeczeństwo – Technologie – Środowisko"

 

1. Nabór do programu odbywa się na zasadzie konkursu ogłaszanego corocznie przez kierownika projektu.

2. Aplikować do programu mogą kandydaci spełniający poniższe kryteria:

 • ukończenie I roku studiów doktoranckich w roku przeprowadzania naboru; 
 • status doktoranta Uniwersytetu Jagiellońskiego na wydziałach wymienionych w pkt. 1; w przypadku osób, które pierwszy rok studiów zaliczyły poza Uniwersytetem Jagiellońskim lub na innych wydziałach UJ kandydat musi być formalnie przeniesiony na studia doktoranckie na jednym z wydziałów wymienionych w pkt. 1 regulaminu;

3. Terminy naboru, wzory dokumentów (w tym lista wymaganych załączników) oraz wyniki naboru będą ogłaszane na stronie internetowej projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie "Społeczeństwo – Technologie – Środowisko".

4. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do programu anglojęzycznych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich zobowiązany jest w wyznaczonym terminie dostarczyć do Biura Projektu wniosek wraz z kompletem załączników. Wnioski niekompletne, nie spełniające warunków formalnych oraz wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

5. Wniosek może być wycofany na każdym etapie postępowania konkursowego, na pisemną prośbę kandydata.

6. Nabór prowadzony jest przez komisję powołaną przez kierownika projektu i składa się z 2 etapów. W pierwszym etapie, na podstawie złożonych dokumentów ustala się listę rankingową kandydatów.

Podstawą rankingu jest ocena, składająca się z następujących elementów:

 • wynik postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie;
 • publikacje naukowe, punktowane według listy stosowanej przy ewaluacji jednostek naukowych;
 • udokumentowany udział w zespole projektu badawczego lub kierownictwo w projektach badawczych;
 • wystąpienia (referat, poster) na konferencjach naukowych;
 • odbyte staże naukowe;
 • zgłoszenia patentowe.

Szczegółowe informacje dotyczące ważności poszczególnych elementów oceny będą ogłaszane przy każdym naborze na stronie www projektu, a ostateczna ocena będzie standaryzowana do mediany ocen uzyskanych przez kandydatów z danego Wydziału.

Kandydaci zajmujący najwyższe miejsca w rankingu zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną prowadzoną w języku angielskim.

7. O przyjęciu do programu interdyscyplinarnych studiów doktoranckich „Społeczeństwo – Technologie – Środowisko" decyduje kierownik projektu na podstawie rankingu wynikającego z punktów uzyskanych w obu etapach naboru. Rada Naukowa projektu zatwierdza listę przyjętych.

 


Załącznik nr 2 Zasady przyznawania i wypłacania stypendiów w ramach programu anglojęzycznych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich „Społeczeństwo – Technologie – Środowisko".

 

1. Stypendia doktoranckie są finansowane ze środków projektu Interdyscyplinarne studia doktoranckie "Społeczeństwo – Technologie – Środowisko" w okresie trwania projektu tj. w latach 2011 – 2015.

2. Doktorant może być finansowany ze środków uzyskanych w ramach innych projektów. Finansowanie z projektów POKL jest możliwe pod warunkiem,że pozwalają na to kryteria zapisane w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki".

3. W pierwszym roku programu stypendium jest przyznawane w oparciu o ranking utworzony przy naborze. W dwóch kolejnych latach jest przyznawane w oparciu o osiągnięcia studenta z poprzedniego roku akademickiego. Stypendia za każdym razem zostaną przyznane 60 studentom z największą liczbą punktów na danym roku. 

4. O przyznaniu stypendiów na 2 i 3 roku decydują osiągnięcia studentów z roku poprzedzającego ocenę. Punktowane będą następujące osiągnięcia:

 • średnia ocen z przedmiotów realizowanych w ramach programu studiów;
 • publikacje naukowe, punktowane według listy stosowanej przy ewaluacji jednostek naukowych;
 • udokumentowany udział w zespole projektu badawczego lub kierownictwo w projektach badawczych;
 • wystąpienia (referat, poster) na konferencji naukowej;
 • odbyte staże naukowe;
 • zgłoszenia patentowe.

Szczegółowe informacje dotyczące ważności poszczególnych elementów oceny będą ogłaszane przy każdym naborze na stronie www projektu, a ostateczna ocena będzie standaryzowana do mediany ocen uzyskanych przez kandydatów z danego Wydziału.

5. Stypendium można pobierać do zakończenia czwartego roku studiów doktoranckich

(w czasie realizacji programu STŚ).Wysokość stypendium wynosi 2000 złotych miesięcznie i jest wypłacane po zawarciu umowy między doktorantem a kierownikiem projektu.

6. W okresie urlopu naukowego o wypłacie stypendium decyduje kierownik projektu. W okresie urlopu dziekańskiego doktorant traci prawo do stypendium.

7. Doktorant zwraca całość wypłaconego stypendium w przypadku niedotrzymania warunków umowy.