Recrutiment 2014

Calendar of recruitment for the programme of interdisciplinary Ph.D. studies in English "Society – Environment – Technologies":

 • Applications must be presented to the project office between 8th – 18th September 2014 ( an on-line form );
 • Interviews: between 29th Semptember and 1st October 2014 (a list of people invited to the qualifying phase will be published on the project website)
 • A list of the people who qualified for the programme will be published after approval from the Scientific Council of the project.

Applications to the programme are open to Ph.D. students, who, in 2014, completed their 1st year of Ph.D. studies at one of nine faculties participating in the project. The condition of participation in the recruitment process is completion of the first year of Ph.D. studies at the original faculty.

Recruitment for the programme will consist of two phases.

In the first phase, a ranking list of candidates will be drawn up on the basis of the documents which have been presented.

The basis of ranking is an evaluation, consisting of the following elements, each of which are given a suitable weight (multiplier):

 • The result of the recruitment process for the Ph.D. studies (weight: 0,3);
 • Scientific publications evaluated with points according to the list used for scientific units evaluation (weight: 0,3);
 • Documented participation in a research project team or leadership in research projects (weight: 0,1);
 • Presentations (paper, poster) at scientific conferences (weight: 0,1);
 • The realization of scientific internships (weight: 0,1);
 • Patent applications (weight: 0,1).

The procedure used for drawing up a ranking list will contain the following criteria:

 1. Each criteria will be evaluated on a 0-100 scale, standardized to the highest value of the entire group of candidates, and multiplied by a suitable weight;
 2. The results obtained in such a way for each criteria will then be summed up for each candidate;
 3. The median of results of the candidates from each nine faculties will be calculated (separately for each faculty);
 4. A candidate's final result is based on the difference between the evaluation of the candidate and the median at his original faculty.

The second phase of recruitment for the programme will be an interview in English, for which the candidates, placed in the top positions of the ranking, will be invited. The candidates will be asked to prepare a short (7 minutes) multimedia presentation (preferable format - PDF) about the project chosen for their Ph.D. thesis. After the presentation, a candidate should be prepared to answer questions from the commission members. In this phase the evaluation is based on skills which include mostly self-presentation, ability to answer questions, and level of English.

REGULAMIN PROGRAMU STUDIÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU INTERDYSCYPLINARN E STUDIA DOKTORANCKIE „SPOŁECZEŃSTWO – TECHNOLOGIE – ŚRODOWISKO"

Zakończono nabory na Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie "Społeczeństwo-Technologie-Środowisko". Ostatni odbył się we wrześniu 2014 roku.

Kalendarz naboru do programu anglojęzycznych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich „Społeczeństwo – Technologie – Środowisko":

 • wnioski należy składać w biurze projektu w dniach 8-18 września 2014r, w godzinach dyżurów biura, tj. w poniedziałki w godzinach 13.30-15.00 oraz od wtorku do czwartku w godzinach 10.30-12.00. Złożenie wniosku może być powierzone innej osobie jak również odbyć się za pośrednictwem poczty. Przyjmowane są tylko wnioski kompletne (>>Lista wymaganych dokumentów>>).

  Po upływie terminu (czwartek, 18 września 2014, po godz. 12.00) wnioski nie będą przyjmowane.

  Formularz zgłoszeniowy na studia jest udostępniony na tej podstronie. Aby go móc wypełnić trzeba być zalogowanym do Portalu UJ .

   Instrukcja wypełniania formularza rejestracyjnego studia SET

  UWAGA! Brak aktywności w formularzu przez 15 min. powoduje automatyczne wylogowanie użytkownika z systemu - aby tego uniknąć, gdy formularz wymaga dłuższego zastanowienia się nad jego kategoriami, można przygotować pozycje np. w Notatniku i później je wkleić do formularza. Kopiowanie treści z programu MS Word powoduje problemy z kodowaniem znaków i stwarza konieczność ponownego uzupełniania formularza.
   

 • rozmowy kwalifikacyjne - 29 - 30 września 2014r.  (lista osób zaproszonych do tego etapu kwalifikacji zostanie ogłoszona we wrześniu 2014r)
 • lista osób zakwalifikowanych do programu zostanie ogłoszona po zatwierdzeniu przez Radę Naukową projektu.

Do programu mogą aplikować doktoranci, którzy w 2014 roku ukończą I rok studiów doktoranckich na jednym z 9 Wydziałów biorących udział w projekcie. Warunkiem przystąpienia do procesu kwalifikacji jest zaliczenie pierwszego roku studiów doktoranckich na macierzystych Wydziałach.

Nabór do programu będzie składał się z dwóch etapów.

W pierwszym etapie, na podstawie złożonych dokumentów, ustalona zostanie lista rankingowa kandydatów.

Załączniki świadczące o osiągnięciach naukowych powinny zostać ponumerowane i uporządkowane według  numerów w formularzu.

 

Podstawą rankingu jest ocena składająca się z następujących elementów, którym przypisano odpowiednie wagi (mnożniki):

 • wynik postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie (waga: 0,3);
 • publikacje naukowe, punktowane według listy stosowanej przy ewaluacji jednostek naukowych (waga: 0,3);
 • udokumentowany udział w zespole projektu badawczego lub kierownictwo w projektach badawczych (waga: 0,1);
 • wystąpienia (referat, poster) na konferencjach naukowych (waga 0,1);
 • odbyte staże naukowe (waga: 0,1);
 • zgłoszenia patentowe (waga 0,1).

Procedura ustalania listy rankingowej przebiegać będzie w następujący sposób:

 1. Każde z kryteriów oceniane będzie na skali 0-100, następnie standaryzowane do najwyższej wartości w całej puli kandydatów i mnożone przez odpowiednią wagę.
 2. Tak osiągnięte wyniki dla każdego kryterium zostaną zsumowane dla poszczególnych kandydatów.
 3. Obliczona zostanie mediana wyników kandydatów z każdego z 9 Wydziałów (osobno dla każdego Wydziału).
 4. Wynik końcowy kandydata to różnica między oceną danego kandydata a medianą z jego macierzystego Wydziału.

Drugim etapem naboru do programu będzie rozmowa kwalifikacyjna prowadzona w języku angielskim, na którą zostaną zaproszeni kandydaci zajmujący najwyższe miejsca na liście rankingowej. Kandydaci zostaną poproszeni o krótkie opowiedzenie o realizowanych w ramach doktoratu badaniach. Następnie proszę być przygotowanym na pytania komisji. W tym etapie oceniane będą przede wszystkim umiejętności autoprezentacji, radzenia sobie z odpowiedziami na pytania oraz poziom umiejętności posługiwania się językiem angielskim.

 

Zajęcia dla pierwszego roku studiów SET w roku akademickim 2014/2015 rozpoczną się we wtorek, 14 października.

 

REGULAMIN PROGRAMU STUDIÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU INTERDYSCYPLINARN E STUDIA DOKTORANCKIE „SPOŁECZEŃSTWO – TECHNOLOGIE – ŚRODOWISKO"