Lista najczęściej zadawanych pytań

Uwaga! Informacje dotyczące stypendiów dotyczą tylko naborów realizowanych przed 2015 rokiem.

Kategorie pytań i odpowiedzi:

Rekrutacja na studia

Program i realizacja studiów

Zaliczenia przedmiotów i roku

Nieobecności, wyjazdy i urlopy w czasie roku akademickiego

Wypłata stypendiów

Rekrutacja na studia

 • Kto może aplikować na Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Społeczeństwo-Technologie-Środowisko?

  Do udziału w programie anglojęzycznych studiów doktoranckich kwalifikują się wyłącznie studenci studiów doktoranckich kończący I rok studiów doktoranckich w roku przeprowadzenia naboru do projektu na jednym z 9 Wydziałów UJ: Chemii; Biologii i Nauki o Ziemi; Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej; Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii; Matematyki i Informatyki; Historyczny; Zarządzania i Komunikacji Społecznej; Filozoficzny; Studiów Międzynarodowych i Politycznych.

 • Czy jako doktorant/ka po ukończeniu II roku kwalifikuję się do programu studiów SET?

  Według regulaminu studiów, aplikować mogą wyłącznie osoby, które w roku naboru ukończyły I rok studiów doktoranckich. Osoby z innych roczników nie kwalifikują się do programu.

 • Zgodnie z zasadami rekrutacji, wymagana jest kopia indeksu z wpisem o zaliczeniu I roku lub zaświadczenie o zaliczeniu I roku. Co w przypadku, gdy rozliczam rok do 30 września?

  W rekrutacji mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które złożą komplet dokumentów do ostatniego dnia naboru. Po tym czasie nabór zostanie zamknięty i aplikacje nie będą przyjmowane, dlatego – aby aplikować na studia - należy odpowiednio wcześniej rozliczyć rok akademicki na macierzystym wydziale. Indywidualne przypadki nie będą rozpatrywane.

 • Czy publikacje przyjęte do druku będą uwzględnianie?

  Nie, nie będą uwzględnianie. Pod uwagę brane będą tylko publikacje, które zostały opublikowane (w tym mają przyznany nr DOI).

 • Czy publikacje naukowe obejmują również publikacje recenzowane, które nie są obecne na ministerialnej liście czasopism?

  W tym przypadku liczą się tylko publikacje w czasopismach z listy ministerialnej.

 • Podczas egzaminu na studia doktoranckie otrzymałem/am kilka wyników. Który z nich powinienem/powinnam wpisać? 

  Powinien zostać podany wynik w skali, dla której maksymalna wartość wynosi 100. 

 • Jak rozumieć zapis, iż punktowane są tylko projekty badawcze finansowane ze źródeł zewnętrznych?

  Są to projekty, w przypadku których decyzja o przyznaniu finansowania odbywa się poza Uniwersytetem Jagiellońskim.

 • Czy wyjazd na Erasmusa, realizację studiów za granica, wyjazd stażowy lub szkołę letnią można uznać za staż badawczy?

  Tak, pod warunkiem, że długość uczestnictwa przekraczała 14 dni.

 • Tytuły moich publikacji/ Nazwy projektów badawczych/ Nazwy konferencji oryginalnie były w języku polskim (lub innym niż angielski), natomiast formularz jest po angielsku. Czy powinienem/powinnam tłumaczyć tytuły?

  Nie. Proszę o wpisywanie nazw i tytułów w formie oryginalnej.

 • Czy wniosek o przyjęcie na studia trzeba złożyć w biurze projektu osobiście?

  Nie jest to konieczne, wniosek może złożyć osoba upoważniona. Jeśli jednak jest taka możliwość, zachęcamy do osobistej wizyty w biurze, ponieważ w razie konieczności jakiejkolwiek korekty, tylko Aplikant może jej dokonać na miejscu.

 • Jakim zagadnieniom poświęcona będzie rozmowa kwalifikacyjna?

  W trakcie rozmowy kandydat będzie miał za zadanie przedstawić problematykę swojej pracy doktorskiej.

Program i realizacja studiów

 • Czy realizowanie programu anglojęzycznych interdysycplinarnych studiów doktoranckich wiąże się z pisaniem drugiej pracy doktorskiej?

  Nie. Doktoranci uczestniczący w projekcie ISD STŚ, będąc studentami macierzystych wydziałów otwierają przewód doktorski na tych wydziałach i tam piszą prace doktorskie.

 • Czy uczestnik programu studiów może wnioskować o dofinansowanie na staże zagraniczne?

  Tak.

 • Czy mogę skończyć doktorat i obronić się po 3-cim roku (czyli po 2 roku programu)?

   

  Tak. Po uzyskaniu tytułu doktora można kontynuować udział w programie, ale traci się prawo do stypendium.

   

 • Czy można zrezygnować z programu i na jakich zasadach?

  Tak. O rezygnacji należy pisemnie poinformować kierownika projektu, dostarczając odpowiednie pismo do biura. Rezygnacja z programu oznacza utratę prawa do pobierania stypendium. Dodatkowo, osoba rezygnująca ze studiów może być zobowiązana do zwrotu całości wypłaconego stypendium, ze względu na niedotrzymanie warunków umowy stypendialnej. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik projektu.

Zaliczenia przedmiotów i roku

 • Co jest warunkiem zaliczenia roku?

  Warunkiem zaliczenia roku w programie studiów jest uzyskanie zaliczenia bloków w terminie przewidzianym przez kalendarz uniwersytecki czyli najpóźniej do końca sesji poprawkowej (możliwe jest poprawianie przedmiotów).

 • Czy możliwe jest przywrócenie terminu egzaminu?

  Słuchaczowi przysługuje prawo do przywrócenia terminu egzaminu, jeśli nieobecność powstała w wyniku ważnych powodów losowych (np. choroby). O przywróceniu terminu decyduje kierownik projektu. W takich sytuacjach ustalony będzie dodatkowy termin.

  Udział w konferencjach, stażach i projektach badawczych jest podstawą do przywrócenia terminu tylko w wyjątkowych przypadkach. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik projektu.

 • Czy mogę przenieść przedmiot/przedmioty na kolejny rok?

  Osoby pobierające stypendium w roku akademickim 2014/2015 nie mają możliwości przenoszenia przedmiotów z roku akademickiego 2014/2015 na rok przyszły. 

 • Czy rozdział w publikacji pokonferencyjnej można w sprawozdaniu zaliczyć jako rozdział w monografii?

  Rozdziały w materiałach pokonferencyjnych mogą być uznane za rozdziały w monografiach tylko, kiedy posiadają objętość min. 1/2 arkusza wydawniczego, a jednocześnie obejmujące je materiały pokonferencyjne spełniają wszystkie poniższe warunki:

  1. stanowią spójne tematycznie, recenzowane opracowania naukowe;
  2. zawierają bibliografię naukową;
  3. posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych;
  4. są opublikowane jako książki lub odrębne tomy;
  5. przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy.

   

Nieobecności, wyjazdy i urlopy w czasie roku akademickiego

 • Planuję w czasie semestru wyjechać na konferencję i nie będę uczestniczyć w istotnej ilości zajęć z określonego przedmiotu. Co zrobić w takiej sytuacji?

  Kiedy pojawi się plan wyjazdu w czasie trwania roku akademickiego, należy poinformować o tym prowadzącego zajęcia, ustalając formę odrobienia zajęć i możliwość podejścia do zaliczenia. Następnie należy skierować do kierownika projektu pismo z prośbą o usprawiedliwienie nieobecności w związku z wyjazdem naukowym. Czynności te należy wykonać przed wyjazdem, z wyprzedzeniem.

 • Czy w trakcie realizacji programu studiów można wyjechać na semestr na stypendium Erasmusa?

  Aby można było połączyć wyjazd z uczestnictwem w programie studiów, należy uzyskać zgodę kierownika projektu. Będzie ona zależała od tego a) w jakim stopniu kursy, które będą zrealizowane na stypendium, są zgodne z programem studiów oraz b) czy będzie możliwe połączenie wyjazdu z realizacją całego programu studiów.

Wypłata stypendiów

 • Czy stypendium w ramach programu studiów doktoranckich jest opodatkowane?

  Nie.

 • Kiedy wypłacane jest stypendium doktoranckie?

  Przelewy są realizowane pod koniec każdego miesiąca.

 • Czy można łączyć stypendium SET z innymi stypendiami?

  Należy pamiętać, że stypendium w ramach projektu ISD STŚ nie można łączyć z innymi stypendiami dla doktorantów finansowanymi z funduszy unijnych.

  Decyzja w sprawie podwójnego finansowania