Lista najczęściej zadawanych pytań

 • Jak powinna brzmieć informacja o finansowaniu, umieszczana przy publikacjach powstałych w trakcie stażu?
  W przypadku publikacji powstałych w trakcie stażu prosimy o podanie informacji o źródle finansowania w następującej formie: „This article/publication was supported by funding from the Jagiellonian University within the SET project. The project is co-financed by the European Union".

 • Czy osoba zatrudniona w ramach stażu dla młodych doktorów może realizować umowy cywilno prawne?
  Tak, stażyści mogą zawierać inne umowy o dzieło i umowy zlecenia, o ile nie zostaną przekroczone warunki kwalifikowalności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 • Jaki dokument potwierdza przyznanie tytułu naukowego doktora? 

  Dowodem jest zatwierdzenie doktoratu przez Radę Wydziału lub Radę Instytutu. Zaświadczenie tylko o tym, że obrona się odbyła, jest nie wystarczające, ponieważ nie potwierdza to uzyskania tytułu.

 • Czy publikacje przyjęte do druku będą uwzględnianie?

  Nie, nie będą uwzględnianie. Pod uwagę brane będą tylko publikacje, które zostały opublikowane (z poświadczeniem w formie kopii pierwszych stron publikacji).

 • Posiadam publikacje w czasopismach spoza listy ministerialnej. Czy będą uwzględniane?

  Nie, nie będą uwzględniane. Na wniosku powinny się znaleźć tylko publikacje w czasopismach z listy ministerialnej.

 • Kto będzie odpowiedzialny za procedurę zatrudnienia osoby przyjętej na staż?

  Za procedurę zatrudnienia będą odpowiedzialni beneficjenci i ich opiekunowie. Biuro projektu wyda pismo potwierdzające, że danej osobie zostały przyznane środki na zatrudnienie w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie "Społeczeństwo - Technologie - Środowisko".

 • Jak powinna brzmieć informacja o dofinansowaniu?

  Proponowana treść: "This article/publication was supported by funding from the Jagiellonian University within the SET project. The project is co-financed by the European Union".                                                                                                                                      

 • Jak rozumieć zapis, iż punktowane są tylko projekty badawcze finansowane ze źródeł zewnętrznych?

  Są to projekty, w przypadku których decyzja o przyznaniu finansowania odbywa się poza Uniwersytetem Jagiellońskim. 

Project co-financed by the European Union under the European Social Fund www.efs.gov.pl